• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Biblioteka szkolna

CZAS PRACY:

PONIEDZIAŁEK 8.00 – 14.30
WTOREK 8.00 – 14.00
ŚRODA 8.00 – 14.00
CZWARTEK 8.00 – 13.30
PIĄTEK 8.00 – 14.00

 

1. W bibliotece można:

a/ pożyczyć książki do domu i na lekcję,

b/ na miejscu odrobić zadanie domowe, 

c/ skorzystać z dobrze wyposażonego księgozbioru podręcznego
i zgromadzonych czasopism,

d/ przed lekcjami i po lekcjach, skorzystać z komputera podłączonego
do Internetu,

e/ zorganizować projekcję dowolnego filmu, zaakceptowanego
przez bibliotekarza.


2. Do zadań bibliotekarza należy:
 

a/ udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

b/ prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego
z każdą klasą przynajmniej raz w roku szkolnym,
c/ pomoc w korzystaniu z komputerów,
d/ rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów
oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

e/ opracowanie Regulaminu korzystania z biblioteki
i Centrum Multimedialnego,

f/ organizowanie konkursów czytelniczych,

g/badanie stanu czytelnictwa w poszczególnych klasach,

h/ współpraca z nauczycielami szkoły,

i/ zakup i oprawa książek,
j/ gromadzenie czasopism.3. Biblioteka zajmuje trzy pomieszczenia:
 
* biblioteka, czyli zbiór ksiąg, pomieszczenie, w którym
jest zgromadzony i przechowywany księgozbiór,

* czytelnia, która umożliwia uczniom i nauczycielom
korzystanie z księgozbioru podręcznego,
organizowanie seansów filmowych, zajęć z przysposobienia
czytelniczego, połączona ze Szkolnym Centrum Multimedialnym,
w którym można korzystać z komputerów podłączonych do Internetu,

* wypożyczalnia, czyli główne miejsce pracy bibliotekarza.


4. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą
realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów
i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.B i b l i o t e k ą   o p i e k u j e   s i ę   mgr Elżbieta Mezglewska-Kochanik

kuratorium

vulcan

archiwalna

jadlospis