• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

REKRUTACJA 2024/2025

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego oddziału przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie oraz nabór do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2024/2025. 

Zarządzenie Nr 1/2024

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie

z dnia 4 stycznia 2024r.

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego do publicznego oddziału przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie na rok szkolny 2024/2025

 

 

Na podstawie-

Zarządzenia Nr 1 /2024 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 2 stycznia 2024r.

 

Zarządza się, co następuje:

 

  • 1.1.Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniu uzupełniającego do oddziału przedszkolnego w Filialnej Szkole Podstawowej w Starym Żmigrodzie Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie oraz do klas pierwszych  szkół podstawowych: w Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie i Filialnej Szkoły Podstawowej w Starym Żmigrodzie  na rok szkolny 2024/2025.

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniu uzupełniającego, o których mowa w ust.1 określa:

1) dla oddziału przedszkolnego w Filialnej  Szkole Podstawowej w Starym Żmigrodzie Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie – załącznik nr 1;

2) dla klas pierwszych  szkół podstawowych:  w Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie 

 i Filialnej Szkole Podstawowej w Starym Żmigrodzie – załącznik nr 2.

  • 2. Wykonanie zarządzenia powierza Wicedyrektorowi oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynkach szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie i Filialnej Szkoły Podstawowej w Starym Żmigrodzie.

 

ZAŁĄCZNIKI:

>> ZAŁĄCZNIKI DO REKRUTACJI 2024/2025 <<

kuratorium

vulcan

archiwalna

jadlospis