• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg

Regulamin Powiatowego Konkursu Ortograficznego

Regulamin II Powiatowego Konkursu Ortograficznego

 

 • 1. Organizacja konkursu
 1. Organizatorem Gminnego Konkursu Ortograficznego jest Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Findysza – Męczennika w Nowym Żmigrodzie.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla klas 4-8 szkoły podstawowej.
 • 2. Cele konkursu

1.Propagowanie kultury języka polskiego.

2.Szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością językową i ortograficzną.

3. Wdrażanie do systematycznej pracy ze słownikiem ortograficznym.

 • 3. Termin i miejsce konkursu
 1. Powiatowy Konkurs Ortograficzny odbędzie się w Szkole Podstawowej

im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie.

 1. Termin konkursu: 28 maja 2024, godz. 1000.
 2. Adres szkoły:

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Findysza – Męczennika w Nowym Żmigrodzie,

            ul. Mickiewicza 4,

            38-230 Nowy Żmigród,

            tel.  13 441 50 31,

    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • 4. Warunki uczestnictwa w konkursie
 1. Każda szkoła może zgłosić do konkursu 3 uczniów z klas 4-8.
 2. O sposobie wyłonienia reprezentacji szkoły decydują nauczyciele danej szkoły.
 3. „Kartę zgłoszenia” z imiennym wykazem uczestników konkursu oraz zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dzieci należy przesłać na adres lub dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie do 20 maja 2024 roku.
 • 5. Przebieg konkursu
 1. Uczestnicy winni zgłosić się w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie w dniu konkursu nie później niż o godzinie 945.
 2. Organizator powoła komisję konkursową w składzie: nauczyciel Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie – przewodniczący , nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie – członkowie.
 3. Na wykonanie zadań konkursowych organizator przeznacza:
 • I etap (test) – 30 minut ,
 • II etap ( dyktando z lukami) - 15 minut.
 1. Pomiędzy I etapem a II etapem przewidziano dziesięciominutową przerwę.
 2. Uczeń może korzystać tylko z materiałów, które otrzyma od organizatorów w trakcie konkursu.
 3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w tym samym dniu, po poprawieniu prac.
 • 6. Zakres treściowy konkursu
 1. Konkurs składa się z dwóch części: testu sprawdzającego znajomość zasad pisowni i interpunkcji oraz dyktanda ortograficznego ( zakres przewidziany w podstawie programowej dla klas 4-8 szkoły podstawowej).
 2. Na test składają się zadania otwarte i zamknięte sprawdzające znajomość reguł ortograficznych, wyjątków i wyrazów do zapamiętania oraz zasad użycia znaków interpunkcyjnych.
 3. Dyktando ma postać tekstu z lukami. Uczeń ma za zadanie wpisać brakujące wyrazy, wyrażenia lub zwroty oraz uzupełnić dyktando znakami przestankowymi.
 • 7. Poprawa i ocena prac konkursowych
 1. Prace konkursowe poprawia komisja sprawdzająca.
 2. Za każdą prawidłowo uzupełnioną lukę w dyktandzie uczeń otrzymuje punkt. Pod uwagę będzie też brana interpunkcja. Jeden punkt uzyskuje również uczeń za każde prawidłowo wykonane zadanie w teście.
 3. Suma punktów z dyktanda i testu ortograficznego są podstawą do wyłonienia 3 laureatów i 3 finalistów.
 4. Suma punktów za test oraz dyktando decyduje o zajęciu miejsca w konkursie.
 5. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów jednakowej liczby punktów w finale, nastąpi dogrywka.
 • 8. Nagrody
 1. Dla zwycięzców konkursu Wójt Gminy Nowy Żmigród oraz organizatorzy i sponsorzy przewidują nagrody rzeczowe.
 2. Nagrody otrzymują zwycięzcy indywidualni ( I -VI miejsce) oraz drużynowo najlepsze szkoły( I-III miejsce). Komisja konkursowa może przyznać wyróżnienia.
 3. O zwycięstwie drużynowym decyduje suma punktów (a nie kolejność zajętych miejsc) uzyskanych przez wszystkich uczniów jednej szkoły.

 

 • 9. Postanowienia końcowe
 1. W kwestiach spornych organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłącznego interpretowania regulaminu.
 2. Uczestnicy konkursu przynoszą jedynie długopis lub pióro do pisania.
 3. Uczniowie nie piszą ołówkami i nie używają korektorów.
 4. Bieżące informacje o konkursie będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce:Powiatowy Konkurs Ortograficzny.
 5. Za przebieg i organizację konkursu odpowiedzialni są: 
 • Iwona Turek
 • Aneta Tarnowska

Do pobrania:

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

do Regulaminu

kuratorium

vulcan

archiwalna

jadlospis