• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg

Regulamin stołówki

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM ŻMIGRODZIE

 

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) - art. 106 ust. 2 i 3 w związku z art. 4 pkt. 1, art. 10 ust. 1 pkt. 1 i art. 29 ust. 1 pkt. 2 i 3
 • 1

Postanowienia ogólne 

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, przy Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie funkcjonuje stołówka. Stołówka przygotowuje obiady dla uczniów Szkół Podstawowych których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród. Niniejszy regulamin określa zasady odpłatności i warunki korzystania przez uczniów ze stołówki szkolnej.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej.
 3. Korzystanie z obiadów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i jest wiążące do momentu rezygnacji.
 4. Korzystanie z obiadów możliwe jest po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu wychowawcy.
 5. Aktualny jadłospis wywieszany jest na tablicy informacyjnej przy stołówce szkolnej oraz publikowany na stronie internetowej szkoły pod zakładką JADŁOSPIS.
 6. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych podczas przerw obiadowych, a w przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, wyjść do kina, na basen itp. obiad wydaje się w godzinach ustalonych z wychowawcą klasy.
 7. W dni wolne od zajęć lekcyjnych stołówka jest nieczynna.
 8. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej wywieszone są na tablicy informacyjnej w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie na jadalniach Szkół korzystających z obiadów oraz na stronie internetowej szkoły nowyzmigrod.edu.pl

 • 2

Uprawnienia do korzystania ze stołówki

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 2. uczniowie szkół wnoszący opłaty indywidualne,
 3. uczniowie szkół, których posiłki dofinansowuje GOPS,
 4. pracownicy szkół.
 5. Zgłoszenia na obiady przyjmowane są w formie „Karty zgłoszenia ucznia na obiady”, która dostępna jest u dyrektorów poszczególnych szkół oraz intendenta.
 6. Zgłoszenia dokonują rodzice (prawni opiekunowie), wypełniając jednorazowo druk deklaracji, który należy złożyć u wychowawcy klasy (dotyczy również uczniów korzystających z decyzji wydanych przez GOPS).
 7. Ucznia objętego pomocą GOPS reguluje odrębna forma zgłoszenia, na podstawie imiennych list przekazanych przez GOPS.
 • 3

Ustalanie wysokości opłat za posiłki

 1. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne.
 2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez dyrektora szkoły i intendenta w porozumieniu z organem prowadzącym.
 3. Wysokość opłat za jeden posiłek jest podawana zarządzeniem dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie.
 4. W roku szkolnym 2023/2024 ceny obiadów zostały ustalone ( w bieżącym czasie, ale mogą ulec zmianie z dniem 01.09.2023r.) na poziomie:
 5. opłata za jeden posiłek dla ucznia – 3,5  zł,
 6. opłata za jeden posiłek dla pracowników – 7,00 zł.
 7. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt tzw. wsadu do kotła.
 8. Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.
 9. W sytuacjach wzrostu kosztu w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z obowiązywaniem od następnego miesiąca
 • 4

Wnoszenie opłat za posiłki 

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do terminowego uiszczanie opłat za posiłki.
 2. Odpłatność za obiady uiszczana jest przelewem na rachunek bankowy 05 8636 1015 2004 1603 5542 0001 Bank Spółdzielczy w Rymanowie. W tytule należy umieścić imię i nazwisko dziecka, szkołę oraz miesiąc za który dokonywana jest odpłatność.
 3. Opłatę wnosi się za cały miesiąc, od 1 do 10 dnia następnego miesiąca, za który opłata jest wnoszona (w którym nastąpiło wyżywienie). Z wyjątkiem miesiąca grudnia i czerwca, kiedy opłatę za obiady należy dokonać do końca danego miesiąca
 4. W sytuacji opłacenia obiadów dla ucznia w pełnej wysokości przed zakończeniem danego miesiąca, rodzicowi (opiekunowi prawnemu) będą zwracane do końca miesiąca pieniądze za ewentualną zgłoszoną nieobecność dziecka i niewykorzystane z tego tytułu posiłki. W wyjątkowych okolicznościach księgowość może zaliczyć nadpłatę na następny miesiąc.
 5. W przypadku uchylania się od regulowania płatności za posiłki dyrektor podejmuje następujące kroki:
 6. telefonicznie lub ustne upomnienie rodzica przez intendenta,
 7. jeśli to nie przynosi skutku po 3 dniach – pisemne wezwanie rodzica (prawnego opiekuna) do zapłaty za potwierdzeniem odbioru.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zgłoszonych na piśmie dyrektorowi przez opiekunów dzieci, może on przedłużyć termin płatności za obiady.
 9. Zaległości w płatnościach w terminie nie dłuższym niż 10 dni, po pisemnym wezwaniu, skutkuje wstrzymaniem wydawania obiadów do czasu uregulowania należności.
 10. Zaległość w płatnościach w terminie wynoszącym więcej niż 20 dni, po pisemnym wezwaniu, skutkuje skreśleniem z listy uczniów korzystających z obiadów.
 11. O wszelkich zmianach w terminach korzystania z obiadów, zmianie danych umieszczonych w Deklaracji należy poinformować wychowawcę.
 • 5

Zwolnienie z opłat za posiłki 

Dyrektor szkoły, na podstawie decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie lub w uzasadnionych przypadkach zwalnia rodziców/opiekunów prawnych ucznia z całości lub z części opłat za korzystanie z posiłków. 

 • 6

Zwroty za niewykorzystane obiady i rezygnacja z obiadów

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić jeżeli nieobecność dziecka na obiadach zostanie zgłoszona w danym dniu najpóźniej do godziny 8:15 do intendenta przez dziennik elektroniczny Vulcan. Odpisu dokonujemy w przypadku choroby lub w przypadku zaplanowanej wizyty lekarskiej .W przypadku dłuższej nieobecności dziecka spowodowanej np. chorobą należy podać dokładną ilość dni odpisu.
 2. Powstałe wskutek niezgłoszonych nieobecności nadwyżki wydawane są w postaci dokładek dla uczniów korzystających ze stołówki.
 3. Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w miesiącu czerwcu dokonuje się najpóźniej do 30 czerwca danego roku.
 4. W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic (prawny opiekun) ucznia powinien zgłosić ten fakt przez dziennik elektroniczny Vulcan do intendentki z jednodniowym wyprzedzeniem. Rodzic/ opiekun prawny ucznia z pozostałych szkół informację o rezygnacji zgłasza osobie wyznaczonej przez dyrektora szkoły, a ten do intendenta Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie, także z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku niezgłoszenia nieobecności ucznia na obiedzie w wymaganym czasie, intendent będzie robił naliczenie za posiłek dziecka w danym dniu.
 5. W przypadku planowanej zorganizowanej nieobecności uczniów w szkole np. wycieczki, wychowawca bądź kierownik wycieczki ma obowiązek zgłosić ten fakt intendentowi, co najmniej trzy dni wcześniej.
 • 7

Zasady zachowania na stołówce 

 1. Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:
 2. zachowania przepisów BHP, zwłaszcza ostrożności przy wydawaniu gorących posiłków
 3. zachowania czystości, a w szczególności powinny przed posiłkiem umyć ręce,
 4. kulturalnego spożywania posiłków,
 5. zachowania ciszy podczas spożywania posiłków,
 6. kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i personelu kuchni i stołówki,
 7. używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Zabrania się na stołówce szkolnej:
 9. pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców i prawnych opiekunów dzieci,
 10. wnoszenia na stołówkę własnych naczyń, sztućców i własnych środków spożywczych,
 11. popychania, szarpania, biegania,
 12. niszczenia mienia stołówki, korzystania z urządzeń technicznych, tj. telefony, tablety, laptopy, itd.
 13. W stołówce szkolnej przebywają tylko uczniowie, którzy mają wykupione obiady.
 14. Przy okienku „wydawania obiadów” uczniowie ustawiają się w kolejności przybycia.
 15. Nie wolno rezerwować miejsc koleżankom i kolegom.
 16. Po spożyciu posiłku brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 17. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
 18. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.
 19. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej. 
 20. Przerwę obiadową wyznacza klasie wychowawca po konsultacji z intendentem szkoły.
 21. Stołówka wydaje obiady od godziny 11:00 do godziny 13:30.
 22. Uczeń, który nie zjadł obiadu na swojej przerwie obiadowej lub musi wcześniej wyjść ze szkoły (konkursy, turnieje, wyjścia klasowe) je obiad w innych godzinach.
 23. W przypadku skróconych lekcji godziny wydawania obiadów ulegają zmianie, o tym fakcie dyrektor szkoły informuje intendenta z dwudniowym wyprzedzeniem.
 24. Uczniowie będący przed zajęciami lub po ich zakończeniu mogą korzystać z obiadów poza przerwami, jednakże wyłącznie w godzinach pracy stołówki.
 25. Wszelkie problemy na stołówce zgłaszamy w okienku pracownikowi kuchni.
 • 8

Postanowienia końcowe

 1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie.
 2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor w postaci pisemnego aneksu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2023 roku.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY

Tylko wypełnienie i złożenie dokumentu w szkole upoważnia Państwa dziecko do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie.

Deklarację należy dostarczyć do wychowawcy

Imię i nazwisko Ucznia................................................................................, klasa ................(w którym dziecko będzie uczęszczało w  roku szkolnym 20../20..

PESEL Ucznia ........................................................................................................................

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna.......................................................................................

Telefon kontaktowy do Rodzica/Opiekuna...........................................................................

Nr rachunku bankowego, na który będą kierowane zwroty nadpłat

...................................................................................................................................................

 

Zasady korzystania z usług stołówki

 1. Cena jednostkowa za obiad (zupa, drugie danie, napój) wynosi 3,50 zł.( cena może ulec zmianie)
 2. Płatności dokonywane są do 10 dnia miesiąca następnego, za który opłata jest wnoszona (w którym nastąpiło wyżywienie), w kwocie podanej na stołówce szkolnej bądź od wychowawcy. Z wyjątkiem miesiąca grudnia i czerwca kiedy opłatę należy uiścić do końca danego miesiąca.

Kwotę należy wpłacić na konto szkoły:

Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród

05 8636 1015 2004 1603 5542 0001 Bank Spółdzielczy w Rymanowie

W tytule należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 1. Nieobecności należy zgłaszać do intendentki przez dziennik elektroniczny Vulcan, najpóźniej do godziny 8:15.
 2. Tylko zgłoszone nieobecności skutkują pomniejszeniem należności.
 3. Pomniejszenie należności za zgłoszony odpis zostaje naliczony tylko i wyłącznie przez intendenta Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie.
 4. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji, Rodzic/Opiekun zobowiązany jest opłacić obiady na kolejny miesiąc.
 5. Zmiany w pw. zasadach zostaną opublikowane na stronie internetowej. Pełna wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie.

Deklaracja

 1. Potwierdzam, że zapoznałem/am się z zasadami korzystania z usług stołówki szkolnej opisanymi wyżej i akceptuję je w całości.
 2. Deklaruję korzystanie z obiadów w roku szkolnym ./20.. na powyższych zasadach (szerzej opisanych w Regulaminie stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie).
 3. Zobowiązuję się do terminowego dokonywania wpłat.

Data...................................,

czytelny podpis Rodzica/Opiekuna...........................................................................

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie, tel.(013)4415031, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe Pana/ i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy stołówki szkolnej.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zapisu na obiady w stołówce szkolnej.
 5. Dane Pana/ Pani będą przechowywane zgodnie z obowiązkiem archiwizowania i przechowywania dokumentacji z organizacji pracy stołówki szkolnej.
 6. Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymywania takich informacji.
 7. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody jej cofnięcia;.
 8. Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie będą przekazywane do państw trzecich.

……………………………………………………..

Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

Do pobrania:

Karta zgłoszenia ucznia na obiady

kuratorium

vulcan

archiwalna

jadlospis